Zásady zpracování osobních údajů


Jakékoli osobní údaje, včetně jména, adresy, IP adresy, telefonu, e-mailu a dalších nejsou poskytovány třetím stranám za účelem marketingu.

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Kristýna Vaňková, IČO 07876807 se sídlem Pod Valy 500, Uherský Brod (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce je email: kristyna.copy@gmail.com, telefon: 771 178 963.
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků
  fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 5. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 6. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

  III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 7. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • plnění právních povinností správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, jako je například povinnosti vést účetní záznamy dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 8. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt a platební údaje), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 9. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

  IV. Doba uchovávání údajů
 10. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 11. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

  V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 12. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží na základě smlouvy,
  • podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy (PayPal, FIO Banka),
  • zajišťující služby provozování e-shopu (Simpleshop), webu WordPress.org) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby (Facebook, Instagram, Adwords, Sklik),
  • zajišťující zpracování účetnictví (Simpleshop, iDoklad).
 13. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb (Ecomail, Google).

  VI. Vaše práva
 14. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 15. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že správce porušil své povinnosti při zpracování osobních údajů.

  VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 16. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 17. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť, zejména:
  • používáme silná hesla,
  • používáme antivirový program a protokol SSL.

  VIII. Zásady zpracování cookies

18. Naše internetové stránky používají soubory cookies. Cookie je malý textový soubor, který si váš webový prohlížeč při prohlížení webových stránek ukládá na pevný disk vašeho koncového zařízení. Soubory cookies vám zjednodušují a zrychlují práci s našimi internetovými stránkami, jelikož si pamatují vaše preference (např. přihlašovací údaje nebo jazyk). Soubory cookies také umožňují lepší využití našich internetových stránek a přizpůsobení jejich obsahu vaším zájmům a potřebám.

19. Cookies můžete blokovat nebo odstranit prostřednictvím svého internetového prohlížeče nebo pomocí softwaru třetí osoby. To však může negativně ovlivnit funkčnost některých částí dané webové stránky.

IX. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Ve vlastním zájmu pravidelně tento dokument na webových stránkách kontrolujte.

V Praze dne 16. 2. 2021

Masterclass za 49 Kč!

Mentální hygiena ke zhmotnění záměru

 

Nebo se podívej na všechny prémiové programy.