Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Kristýna Vaňková
IČ: 07876807
se sídlem: Pod Valy 500, Uherský Brod
kontaktní údaje:
e-mail: kristyna.copy@gmail.com
telefon: 771178963
web: www.krisvankova.cz

(dále jen „poskytovatelka služeb“)

 • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „klient“) prostřednictvím:
 • webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.krisvankova.cz a přidružených doménách třetího řádu (dále jen „webová stránka“),
 • případně domluvou skrze e-mailovou či telefonickou objednávku,
 • prodejním formulářem na webu www.krisvankova.cz nebo skrze portál SimpleShop.cz.
 • Smlouva uzavřená mezi Poskytovatelkou služeb a Klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.
 • Při objednávání nebo rezervaci služeb nebo on-line produktů je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené klientem při objednávání nebo rezervaci služeb nebo on-line produktů jsou poskytovatelkou služeb považovány za správné.
 • Poskytovatelka služeb není plátcem DPH.
 • Veškeré platby jsou přijímány v českých korunách (CZK).
 • Náklady vzniklé klientovi při použití elektronických prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavíráním smluv dle těchto obchodních podmínek (zejména náklady na internetové připojení) nese klient.
 • Odesláním objednávky Klient stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Klient dostatečným způsobem před uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit prostřednictvím internetového formuláře.
 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Poskytovatelka služeb splnit, zašle Klientovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Klienta o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 • Poskytovatelka služeb má právo objednávku zrušit bez uvedení důvodu.

II. Informace o cenách a zboží

 1. Všechny informace o zboží i nabízených službách jsou uvedené v nabídce internetové prezentace poskytovatelky služeb. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálních podmínek.
 2. Závazným objednáním služby klient vyjadřuje souhlas se stanovenou cenou.
 3. Uhrazením objednávky klient vyjadřuje souhlas se stanovenou cenou a s podobou smluvené objednávky.
 4. Ceny zůstávají v platnosti v případě, že se stále nacházejí na webové stránce.
 5. Případné slevy nelze kombinovat.
 6. Odesláním objednávkového formuláře skrze platformu Simple Shop vyjadřuje Klient souhlas s uvedenou cenou a na zpětné reklamace vůči ceně není brán zřetel.

III. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy jsou služby nebo produkty nabízené poskytovatelkou služeb skrze webovou stránku a sociální sítě (Instagram účet @skola_negativniho_mysleni).
 2. V případě uzavřené objednávky se klient zavazuje uhradit stanovenou cenu a poskytovatelka služeb se zavazuje dodat objednané služby.
 3. Prodávající může požadovat před započetím práce složení zálohy splatné proti zálohové faktuře. Zaplacená záloha není vratná a je odečitatelná od konečné ceny za služby či produkty.
 4. Zboží je kupujícímu dodáno:
  1. na e-mailovou adresu určenou kupujícím objednávce
  2. prostřednictvím elektronického uložiště,
  3. jinou dohodnutou cestou.
 5. Poskytovanými službami se rozumí:
  1. individuálně smluvené služby,
  2. on-line výukový program a další digitální obsah.

Add a) individuálně smluvené služby.

 1. Individuálně smluvenými službami se rozumí služby „na míru“ šité klientovi.
 2. Poskytovatelka služeb ve smluvený termín dodá výstupy podle oboustranně potvrzené objednávky klienta. Klient se zavazuje tyto služby uhradit.
 3. Poskytovatelka služeb si vyhrazuje právo zasílat pouhé náhledy prací, dokud není zaplacena objednávka.
 4. Klient a poskytovatelka služeb se domluví na společném termínu splatnosti faktury za služby.
 5. Vzhledem k charakteru těchto služeb, jejichž výstupem je nehmotné dílo, není možné zboží reklamovat, ani odstoupit od smlouvy, bylo-li dílo nebo jeho část zhotoveno. Odsouhlasením objednávky ve stanovené době se má za to, že klient předal veškeré nutné informace a materiály k vyhotovení díla a je obeznámen se způsobem práce poskytovatelky služeb. Poskytovatelka služeb práci provádí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s převzatou objednávkou. Poskytovatelka služeb také nabízí možnost náhledu do vybraných ukázek práce během jejího vyhotovování, načež je možné způsob práce upravit.

Add b) on-line výukový program a další digitální obsah.

 1. On-line výukový program (dále „program“) je výukový program skrze poskytovaný skrze služby členské sekce na webu www.krisvankova.cz a přidružených doménách, případně skrze další služby zmíněné v nabídce. Program nevyžaduje fyzickou přítomnost na konkrétním místě, neboť probíhá přes internet. Součástí online programu je on-line podpora ze strany poskytovatelky poskytovaná prostřednictvím facebookové skupiny, popř. e-mailu.
 2. Program je možné objednat skrze objednávkový formulář na webu www.krisvankova.cz skrze plugin Simpleshop nebo přímo skrze portál Simpleshop. Program je poté možné hradit převodem na účet, nebo skrze platební bránu PayPal.
 3. Dalším digitálním obsahem se rozumí e-book – digitální kniha, která není tištěná, případně další obrazový materiál a odkaz ke stažení je zasílán poskytovatelkou prostřednictvím e-mailu, popř. jiného komunikačního prostředku klientovi a je poskytována ve formátu .pdf, .jpeg nebo .png.
 4. Kupní smlouva mezi poskytovatelkou služeb a klientem je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky. Kupní smlouva nabývá účinnosti okamžikem uhrazením platby.
 5. Kupní cenu je v některých případech možné hradit ve splátkách, a to tehdy, je-li tak uvedeno přímo v nabídce na webových stránkách.
 6. Přístup k zakoupenému obsahu získá klient nejpozději do tří pracovních dní od uhrazení objednávky. Tato činnost je prováděna strojově, proto je nutné, aby klient v případě potíží neprodleně kontaktoval poskytovatelku služeb. Nedojde-li k zpřístupnění obsahu do 14 dnů od nákupu, má Klient právo na odstoupení od smlouvy. Dojde-li ke zpřístupnění digitálního obsahu do této lhůty, právo na odstoupení od smlouvy zaniká. Tento odstavec je v souladu s občanským zákoníkem v § 1818, § 1820 odst. 1 písm. f), § 1829 odst. 1, § 1836 písm. b) a § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb.
 7. Materiály (texty, nahrávky, grafiky a další obsah) poskytované skrze program jsou duševním vlastnictvím poskytovatelky služeb. Materiály jsou poskytovány k osobnímu použití klientem. Klient nenabývá právo těmito materiály dále disponovat dále: zveřejňovat je, kopírovat či dále šířit.
 8. Klient nemá právo poskytovat obsah třetím osobám.
 9. Neoprávněným šířením či zprostředkováním duševního vlastnictví poskytovatelky služeb se klient vystavuje riziko právního postihu.
 10. Zpřístupněním digitálního obsahu Klient přichází o právo na odstoupení od smlouvy, dle občanského zákoníku, § 1820 odst. 1 písm. f), § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb.

IV. Platební podmínky

 1. Nedohodnou-li se obě strany jinak, cenu zboží i služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může klient uhradit bezhotovostně převodem na bankovní účet poskytovatelky č. 2901575978/2010, vedený u FIO banky. Společně s kupní cenou je klient povinen uhradit poskytovatelce služeb  náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje klient podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek klienta  uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Poskytovatelka služeb vystaví klientovi daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu klienta.

V. Odstoupení od smlouvy a vadná plnění

1.     Při objednání textů a textových služeb na zakázku dochází k objednání zboží na zakázku. Vzhledem k povaze díla proto nevzniká nárok na odstoupení od kupní smlouvy. Není brán zřetel na pozdější reklamace. Kupující v tomto případě nemá nárok na vrácení peněz.

2.     Klient bere na vědomí nemožnost odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

4.     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

5.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

6.     V případě nákupu a objednávky textových, reklamních a copywritingových služeb, jimiž vzniká výroba zboží na míru, není brán zřetel na pozdější reklamace. Kupující v tomto případě nemá nárok na vrácení peněz. Poskytovatelka služeb nabízí v případě zásadních rozporů vůči objednávce provést drobné úpravy zdarma. Úpravy nad rámec objednávky jsou považovány za objednanou individuální službu hodnocenou hodinovou sazbou poskytovatelky služeb.

7. V případě nákupu e-booků, členských přístupů k digitálnímu obsahu a dalších online/digitálních služeb platí během 14 dnů po zaplacení služeb nárok na odstoupení od smlouvy pouze tehdy, nebyl-li Klientovi zaslán přístup k obsahu. Nákupem a uhrazením služeb vyjadřuje Klient souhlas, že poté, co jsou mu odeslány přístupové údaje, přichází o právo na odstoupení od smlouvy. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před zasláním přístupových údajů k digitálnímu obsahu nebo zasláním digitálního díla/obsahu Klientovi, Klient má právo na vrácení celé částky bez sankcí. Totéž platí i v případě, že nebude dílo nebo jeho část do 14 dnů doručeno.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Poskytovatelkou služeb a Klientem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Poskytovatelka služeb není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám poskytovatelky služeb, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytovatelky služeb.
 4. Poskytovatelka služeb nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Poskytovatelka nenese zodpovědnost za rozvoj klienta, neboť výsledky jsou závislé na jeho přímém působení, dovednostech a schopnostech. Rovněž Poskytovatelka služeb nenese zodpovědnost za případné škody způsobené klientem přímo nebo nepřímo užitím on-line produktů.
 6. Klient si je při nákupu vědom, že jakýkoli nákup služeb nabízených Poskytovatelkou služeb nenahrazuje odbornou psychologickou a lékařskou pomoc.
 7. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 8. Znění obchodních podmínek může poskytovatelka služeb měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 9. Nákupem Klient vyjadřuje souhlas s cenou, za níž jsou služby poskytovány.
 10. Zvláštní ujednání mezi poskytovatelkou služeb a klientem odchylující se od těchto obchodních podmínek mají přednost.

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 9. 9. 2022.

Education Template

Bonusový obsah ZDARMA

Nebo se podívej na všechny prémiové programy.